QNT Logo

 Dịch vụ Bảo hiểm

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Tư vấn & Thu xếp quyền lợi bảo hiểm

Tư vấn & Rà soát Hợp đồng Bảo hiểm

Hoang Anh Phuoc

HOÀNG ANH PHƯỚC

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Bảo hiểm

Ông là Trưởng phòng Dịch vụ Bảo hiểm chịu trách nhiệm chung tại Phòng này, là luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM.

Ông có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM năm 1996. Ông làm việc tại các công ty môi giới bảo hiểm và hiện đang quản lý Phòng QNT. Với kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, ông có chuyên môn sâu về hoạt động bảo hiểm và giải quyết các vụ việc bồi thường.