QNT Logo

Dịch vụ

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn về các dự án đầu tư, giao dịch vốn, hợp đồng thương mại, dự án đấu thầu cũng như quản lý kinh doanh tại doanh nghiệp.

Cấp phép

Chúng tôi hỗ trợ lấy các chứng chỉ, giấy phép, giấy phép con, phê duyệt liên quan đến đầu tư, hoạt động kinh doanh cũng như người lao động và nhà ở nước ngoài.

Ngân hàng

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý về công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng như hoạt động khác của tổ chức tín dụng.

Bảo hiểm

Chúng tôi tư vấn và thay mặt bạn thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận được quyền lợi bảo hiểm tốt nhất từ công ty bảo hiểm.