QNT’s policies on privacy and client data are published and transparent here. We will understand that you have agreed to all policies when you use our information and/or services here. | Chính sách của QNT về quyền riêng tư và dữ liệu khách hàng được công bố và minh bạch tại đây. Chúng tôi sẽ hiểu là bạn đã đồng ý với tất cả chính sách khi bạn sử dụng thông tin và/hoặc dịch vụ của chúng tôi tại đây.

Privacy Policy | Chính sách quyền riêng tư

Our Privacy Policies | Chính sách bảo mật của chúng tôi

Comments: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address may be provided to the service to see if you are using it and follow the service privacy policy. Your profile may be visible to the public in the context of your comment and the service.

Bình luận: Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác. Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ để xem bạn có đang sử dụng nó hay không và tuân theo chính sách bảo mật của dịch vụ. Hồ sơ của bạn có thể được hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn và dịch vụ.

 

Media: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website. We are not responsible for your media.

Media: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông của bạn.

 

Cookies: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for a certain time by the supplier. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies and screen options cookies last a certain time by the supplier. If you select “Remember Me”, your login will persist for a certain time by the supplier. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after a certain time by the supplier.

Cookies: Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn tham gia lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Những điều này nhằm mục đích thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một thời gian nhất định bởi nhà cung cấp. Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt. Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một thời gian nhất định của nhà cung cấp. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được nhà cung cấp duy trì trong một thời gian nhất định. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa. Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau một thời gian nhất định bởi nhà cung cấp.

 

Embedded content from other websites: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác: Các bài viết trên trang này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web đó. Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bổ sung của bên thứ ba và giám sát sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

 

Who we share your data with: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

 

How long we retain your data: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu: Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét đó và siêu dữ liệu của nhận xét đó sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt mọi nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt. Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

 

What rights you have over your data: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for managerment, administrative, legal, or security purposes.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho mục đích quản lý, hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

 

Where your data is sent: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Nơi dữ liệu của bạn được gửi: Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Privacy And Data Protection Policy | Bảo vệ dữ liệu và Quyền riêng tư

Please read this Policy in full at here | Vui lòng đọc đầy đủ Chính sách này tại đây 

Procedures on Data Delivery, Storage and Disposal | Giao nhận, hủy bỏ và lưu trữ hồ sơ

Please read this Policy in full at here | Vui lòng đọc đầy đủ Chính sách này tại đây